Seminar Verbetermogelijkheden: 9 en 10 november 2011 | Afdrukken |

Op 9 en 10 November 2011 vond de seminar ‘Plattelandsontwikkeling voor gemeenten: Seminar Verbeterstrategieën (o.a. bij krimp), nieuwe verdienmodellen, zelfsturing en organisatorische inbedding’ plaats.
De nadruk lag op het herkennen van de verbetermogelijkheden van je eigen aanpak en deze ook kunnen toepassen.
Dit tegen de achtergrond dat krimp in veel plattelandsgemeenten intrede gaat doen, de lokale economie onder druk staat, de uittrede uit de landbouw toeneemt, het voorzieningenniveau onder druk staat en traditionele geldbronnen te als rijks- en provinciaal budget en opbrengsten uit woningbouw nog slechts beperkt aanwezig zijn. Wat te doen?

Gemeenten spelen bij plattelandsontwikkeling een cruciale rol. De ambities en de opgaven zijn groot (zie hierboven), tegelijkertijd hebben veel gemeenten minder te besteden. Deze seminar behandelt de strategieën die een gemeente kan toepassen om met minder eigen middelen de doelstellingen te blijven halen. Aan de orde zijn gekomen krimp, verbeterstrategieën, (nieuwe) verdienmodellen, zelfsturing en (optimalisering) van de organisatorische inbedding.

Er is een overzicht geboden van de mogelijke strategieën (o.a. bij krimp), mede gericht op het verbeteren van het doelbereik plattelandsontwikkeling met inzet van minder eigen middelen. Er zijn voorbeelden van nieuwe verdienmogelijkheden gepresenteerd: mogelijkheden om een nieuwe geldstroom te benutten en genereren gekoppeld aan de uitvoering van projecten of aan het gebied. Er is behandeld hoe een dorp of gemeenschap zelf meer verantwoordelijkheid kan nemen. Hoe zet je burgerparticipatie op? Tenslotte is behandeld hoe plattelandsontwikkeling organisatorisch ingebed kan worden: hoe overbrug je daarbij de spanning met de staande organisatie?
Afsluitend is stilgestaan bij het toepassen in de eigen organisatie.

De deelnemers vonden de seminar erg inspirerend.

Hier vindt u een gebruikte powerpoint die betrekking heeft op strategie-bepaling en de veranderingen daarin.

 
 

Aankomende workshops