Diensten | Afdrukken |
 • Geen resultaat! Geen rekening!

 • Future Search Plattelandsontwikkeling in samenwerking met Pierre van Amelsvoort, ST-groep
  Een krachtige aanpak van plattelandsontwikkeling kan starten door in een vroegtijdig moment een heldere visie neer te zetten. Future Search is een inspirerende manier om dat met de belanghebbenden in een kort tijdsbestek en hoog tempo te doen. De kracht van Future Search is gelegen in het feit dat je door de gekozen methodiek gemakkelijk afstapt van je oude denkpatronen. Er ontstaan nieuwe verbindingen en nieuwe denklijnen. Bij Future Search zijn de deelnemers gedurende het gehele proces verantwoordelijk voor het proces en de inhoud.

  Deze methode is ook bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen van een integrale gebiedsvisie.

 • Adviseren aanpak en organisatie plattelandsontwikkeling gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden
  Op grond van een analyse van de opgaven van uw organisatie en de huidig gekozen aanpak worden leemten en ontwikkelmogelijkheden in beeld gebracht en wordt een voorstel uitgewerkt betreffende de implementatie ervan. Hierbij wordt o.a. ingegaan op aanpak, werkprocessen, interne en externe ambtelijke en bestuurlijke organisatie, competenties, beleidskader, programmering en financiën.

 • Adviseren procesontwerp en start-up complexe projecten en programma’s
  In beginsel samen met de (beoogd) project- of programmamanager en de interne opdrachtgever wordt hulp geboden bij de opzet van uw programma of project. Daarbij wordt het startdocument opgesteld. Ingegaan wordt op o.a. doelstellingen, bestuurlijke omgeving, programmering, inzet instrumenten, werkprocessen, organisatie, financiën en monitoring.

 • Begeleiden projectleiders complexe projecten en programma’s
  Nadat uw projectleider/programmamanager is gestart vindt een regelmatig overleg plaats met deze (en desgewenst met de interne opdrachtgever) waardoor deze een professioneel klankbord heeft/hebben om gesignaleerde knelpunten, vervolgfasen van een project en nieuwe externe invloeden te bespreken.

 • Masterclasses diverse thema’s plattelandsontwikkeling
  Bij voldoende interesse worden masterclasses plattelandsontwikkeling georganiseerd. In de nabije toekomst lijkt het van belang om methoden te achterhalen en te delen waardoor plattelandsontwikkeling met minder inzet van overheidsmiddelen en dus meer met inzet van bewoners en bedrijven tot stand komt. Een andere masterclass heeft betrekking op de verdere organisatorische ontwikkeling van uw organisatie.

 • Seminars diverse thema’s plattelandsontwikkeling
  Op 17 maart 2011 vond de workshop: (Klik hier) "Plattelandsontwikkeling, waarom zijn die gemeenten zo succesvol?” plaats.
 
 

Aankomende workshops